Translator     |     Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKS     |     Rozkład PKP     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Samorząd uczniowski

 

Opiekunkami samorządu są:

Pani Monika Jankowiak
Pani Dorota Grzempa-Markiewicz

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum
im. Polskich Olimpijczyków w Racocie


Podstawa prawna
Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października1991r. poz.425 z późniejszymi zmianami) oraz Statut Szkoły.


Regulamin zawiera:
I.    Kompetencje Samorządu Uczniowskiego
II.    Rada Samorządu Uczniowskiego
III.    Wybory władz Samorządu Uczniowskiego
IV.    Wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego
V.    Uchwalanie i dokonywanie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego
VI.    Postanowienia końcowe


I.    Kompetencje Samorządu Uczniowskiego (określa Statut Szkoły)
1. Samorząd Uczniowski  Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie, zwany dalej Samorządem Uczniowskim, działa i pracuje w oparciu o artykuł 55 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. (Dz. Ust. Nr 67 poz. 329 z późn. zm. r. 1996) oraz statut Gimnazjum w Racocie.
2.  Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum w Racocie.
3.  Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, dyrektorowi Gimnazjum lub Radzie Rodziców wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw Gimnazjum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
a.    prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
b.    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c.    prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
d.    prawo do redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej,
e.    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi i materialnymi Gimnazjum, w porozumieniu z dyrektorem,
f.    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
g.    prawo do posiadania własnych funduszy, które służą do finansowania działalności Samorządu Uczniowskiego,
  4. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum.II.    Rada Samorządu Uczniowskiego:

1.    Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą:
•    przewodniczący,
•    z-ca przewodniczącego,
•    protokolant,
•    sekcje: kulturalno-rozrywkowa, informacyjna, dekoracyjna, reporterska

2.    Rada SU:

a.    powoływana jest w drodze wyborów tajnych i bezpośrednich,
        w których  uczestniczą wszyscy uczniowie gimnazjum,
b.     uchwala regulamin SU oraz dokonuje niezbędnych zmian i poprawek,
c.    podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania SU,
d.    wybiera Komisję Wyborczą,
e.    wybiera opiekuna SU,
f.    przyjmuje półroczne sprawozdania SU,
g.    powołuje spośród członków Rady sekcje: kulturalno-rozrywkową, informacyjną, dekoracyjna, reporterską.

3.    W zebraniach Rady mają prawo uczestniczyć przedstawiciele wszystkich klas oraz opiekun SU. 
4.    Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
5.    Rada prowadzi protokoły z posiedzeń, dokumentację finansów oraz dokumentację związaną z pracą SU. 
6.    Pracę sekcji koordynuje Przewodniczący SU wraz z Opiekunem SU.
7.    Członek Samorządu Gimnazjum może zostać zawieszony w prawach, jeśli notorycznie i całkowicie lekceważy powierzone mu obowiązki lub gdy otrzymał upomnienie lub naganę Dyrektora Gimnazjum.
8.    Decyzję o zawieszeniu członka Samorządu w prawach, w przypadku notorycznego i całkowitego lekceważenia powierzonych mu obowiązków podejmuje Samorząd większością 2/3 głosów na wniosek przewodniczącego Samorządu po konsultacjach z opiekunem SU lub wniosek opiekuna SU.


III.    Wybory władz Samorządu Uczniowskiego


1.     Kandydatów do Rady SU zgłaszają Samorządy Klasowe.
2.     Wybór Rady SU:
a.    w wyborach uczestniczą uczniowie klas I – III Gimnazjum w Racocie,
b.    głosowanie jest tajne, równe i powszechne, odbywa się w budynku szkoły, jeden dzień, w drugiej połowie miesiąca września,
c.    Komisja Wyborcza przygotowuje listę kandydatów,
d.    wyboru dokonuje się poprzez wpisanie  na kartach opieczętowanych przez Radę SU numeru wybranego kandydata oraz wrzucenie karty do urny,
e.    głos jest nieważny jeśli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub głos został oddany na więcej niż jednego kandydata,
f.    w celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje Komisję Wyborczą składającą się z przedstawicieli Rady SU,
g.    do obowiązków Komisji Wyborczej należy:
o    przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
o    przygotowanie i przeprowadzenie wyborów,
o    sporządzenie protokołu,
o    ogłoszenie wyników wyborów
o    przeprowadzenie wyborów:
o    nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU,
o    kadencja wszystkich organów SU trwa cały rok szkolny,
h.    kandydatury z poszczególnych klas powinny być złożone na piśmie do opiekuna SU w terminie wyznaczonym przez
opiekuna SU,
i.    komisja wyborcza liczy głosy i ogłasza wyniki wyborów nie później niż 3 dni od daty wyborów,
j.    wyniki wyborów wywieszone są na tablicy SU,
k.    w przypadku rezygnacji członka Rady SU z funkcji, Przewodniczący i Zastępca w porozumieniu z opiekunem SU dobierają nowego członka Rady SU. członkami Zarządu zostają osoby, które uzyskały najwięcej głosów,
l.    członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego, z-cę przewodniczącego, protokolanta oraz członków poszczególnych sekcji,
m.    w przypadku, gdy przewodniczący i z-ca przewodniczącego są uczniami klas III-ich w chwili ich odejścia, w czerwcu, członkowie Rady SU wybierają spośród siebie przedstawicieli pełniących ich obowiązki do czasu wyboru nowego Zarządu SU.IV.    Wybór Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

1.    Wyboru Opiekuna SU dokonuje Rada SU spośród kandydatów zgłoszonych przez uczniów w porozumieniu z przedstawicielami samorządów klasowych.
2.    Funkcję opiekuna może pełnić jednocześnie najwyżej dwóch nauczycieli.
3.    Kadencja opiekuna trwa 3 lata. Opiekun może pełnić swą funkcję przez nieograniczoną ilość kadencji.
4.    Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
a.    może brać udział w posiedzeniach Rady SU z głosem doradczym,
b.    ma prawo wglądu do dokumentacji SU,
c.    służy pomocą w realizacji zadań SU.

V.    Uchwalanie i dokonywanie zmian w regulaminie SU

1.     Regulamin SU uchwalany jest przez Radę SU w głosowaniu  jawnym.
2.     Wnioski o dokonywanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do  Przewodniczącego szkoły.
3.     Decyzję o dokonaniu zmian podejmuje się na  zebraniu Rady SU po dokładnym rozpatrzeniu wniosku i konsultacjach z opiekunem SU.

VI.    Postanowienia końcowe
 Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły od dnia uchwalenia.

Gimnazjum Racot
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Ikony2
piątek, 18 sierpnia 2017
230 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bogusława, Bronisława, Ilony
Ikony
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Racocie, ul. Kościańska 9, 64-000 Kościan, Racot, pow. kościański, woj. wielkopolskie
tel.: +48 65 511 79 01, email: sekretariat@gimnazjumracot.pl, http://www.gimnazjumracot.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI